Statut

STATUT
POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
W BEŁCHATOWIE

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy:

 1. rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 2. jest rzecznikiem promocji zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
 3. uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska,
 4. może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku,
 5. szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans realizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego, działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – w skrócie PSZS -dalej zwany „Związkiem”.
 2. Terenem działania Związku jest obszar powiatu bełchatowskiego, a siedzibą miasto Bełchatów.
 3. PSZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
  PSZS jest organizacją o celach nie zarobkowych.
 4. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.
 5. Związek może tworzyć jednostki terenowe na obszarze swego działania oraz powołać Biuro Związku.
 6. Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych i zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz barw: czerwono – żółto – czerwonych.
 7. Godłem Związku jest stylizowany gryf koloru białego, umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery SZS.
 8. lagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami: czerwonym, żółtym, czerwonym biegnących w dolnej części flagi. W górnej części znajduje się godło Związku.
 9. Związek posiada sztandar.
 1. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
 2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
 1. Związek nie może:
 2. a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, organów lub pracowników Związku oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. b) przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
 5. d) dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonanie zleconych zadań publicznych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 10 Celem Związku jest:
 1. realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. współuczestniczenie w procesie wychowywania młodzieży szkolnej,
 3. krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród i młodzieży szkolnej; rozwijanie ,zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej i stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego,
 4. integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,
 5. inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
 6. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia,
 7. krzewienie rekreacji ruchowej.
 • 11 Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży w szczególności poprzez:
 1. krzewienie u młodzieży kultury fizycznej i zdrowotnej,
 2. stwarzanie utalentowanej młodzieży warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 3. popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. upowszechnianie higienicznego trybu życia,
 5. programowanie i prowadzenie szkoleń młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 6. organizowanie imprez i zawodów sportowych,
 7. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,
 8. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i stwarzanie im warunków do uczestniczenia w ruchu sportowym,
 9. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z władzami oświatowymi wszystkich szczebli
 10. powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
 11. administrowanie obiektami sportowymi.

Związek może dla wspomagania realizacji swoich celów powołać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanowić specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowanków, trenerów i działaczy SZS.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 12 Członkowie Związku dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
 • 13
 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: Miejskie, Gminne SZS, Uczniowskie i Szkolne Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe posiadające osobowość prawną i realizujące cele oraz zadania Szkolnego Związku Sportowego
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zasadami Związku.
 • 14 Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych w Statucie Związku.
 • 15
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.
 • 16 Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd.
 • 17 Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
 1. uczestniczenia w Powiatowym Zjeździe Delegatów oraz do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem delegowanych przedstawicieli,
 2. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku oraz ich oceny,
 3. korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego Związku,
 4. otrzymania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 5. otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swojej działalności statutowej,
 6. uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek,
 7. otrzymania odznaki Związku,
 8. otrzymywania wyróżnień i nagród przyznawanych przez władze Związku,
 9. korzystania z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Związku.
 • 18 Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa Wyborczego.
 • 19 Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, a także zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 • 20 Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 2. dbanie o dobro i rozwój Związku oraz aktywne uczestnictwo w realizacji jego celów,
 3. ochrona i troska o własność Związku,
 4. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.
 • 21
 1. Członkostwo ustaje wskutek:
 • dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku
 • wykluczenia ze Związku za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku,
 • rozwiązania się Związku, .
 • rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,
 1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 1. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji władz Związku.
 1. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkolnej Związku.
 1. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Powiatowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
 • 22 W stosunku do członków Związku za naruszenie postanowień statutu lub władz Związku stosowane będą następujące kary:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. pozbawienie członkostwa Związku.

Rozdział IV
WŁADZE POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 • 23
 1. Władzami Naczelnymi Związku są:
 • Powiatowy Zjazd Delegatów,
 • Zarząd Powiatowy,
 • Powiatowa Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz trwa:4 lata.
 1. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu.
 1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
 • 24
 1. Najwyższą władzą Związku jest Powiatowy Zjazd Delegatów.
 2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Związku.
 4. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatów nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.
 • 25 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:
 • uchwały poprzedniego Zjazdu,
 • uchwały Zarządu Związku,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku uchwalonego przez co najmniej członków zwyczajnych,
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został powołany,
 • termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Powiatowego Zjazdu Delegatów powinien być podany nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.
 • 26
 1. W Powiatowym Zwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z postanowieniami Zarządu oraz członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów,
 • z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 1. Zasady wyboru delegatów na Powiatowy Zwyczajny Zjazd Delegatów ustala Zarząd Związku.
 1. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
 1. W Powiatowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, uczestnicy poprzedniego Zjazdu Zwyczajnego, a w przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożności wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego Członka Zwyczajnego.
 • 27 Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalenie głównych kierunków działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Powiatowemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalenie zmian w statucie Związku,
 6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu majątku,
 7. rozpatrywanie innych spraw, wniesionych przez członków, Zarząd Powiatowy, Powiatową Komisję Rewizyjną,
 8. nadawanie godności Honorowego Członka Związku.
 • 28
 1. Uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę.
 1. O jawnym lub tajnym sposobie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej decyduje uchwała Powiatowego Zjazdu Delegatów.

ZARZĄD POWIATOWY

 • 29 Władzą Związku pomiędzy Powiatowymi Zjazdami Delegatów jest Zarząd Powiatowy.
 • 30 Zarząd Powiatowy składa się z 9 – 11 członków wybranych przez Powiatowy Zjazd Delegatów.
 1. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • 31 Liczbę członków Zarządu Powiatowego na daną kadencję ustala każdorazowo Powiatowy Zjazd Delegatów.
 • 32 Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.
 2. wykonywanie uchwał Powiatowego Zjazdu Delegatów,
 3. kierowanie całokształtem działań Związku,
 4. uchwalenie planu działalności programowej,
 5. uchwalenie i realizacja budżetu Związku,
 6. zarządzanie majątkiem Związku i jego :funduszami,
 7. uchwalenie wewnętrznych regulaminów Związku,
 8. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
 9. ustalanie zasad wyróżniania i nagradzania członka Związku,
 10. powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 11. przyjmowanie informacji o działalności Prezydium,
 12. wykonywanie innych czynności, nie zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Zjazdu i Komisji Rewizyjnej,
 13. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
 • 33 Zarząd Powiatowy odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 • 34
 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 3 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa

i członka Zarządu.

 1. Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu Powiatowego,
 2. Zakres uprawnień Prezydium określa Zarząd Powiatowy,
 3. Prezydium odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
 • 35 Prawo podpisu dokumentów mają:
 1. prezes Związku – wszystkie dokumenty wewnętrzne oraz wychodzące na zewnątrz,
 2. wiceprezes Związku:
 • wszystkie dokumenty w zastępstwie za prezesa,
 • dokumenty dotyczące prezesa ( polecenia wyjazdu, urnowy na sędziowanie meczów i inne),
 1. sekretarz Związku:
 • dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym,
 • komunikaty dotyczące zawodów,
 1. księgowa Związku: dokumenty finansowe i księgowe, finansowe pod względem rachunkowym,

sprawozdania finansowe, dokumenty dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego.

KOMISJA REWIZYJNA

 • 36 Powiatowa Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Powiatowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.
 • 37
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Liczbę członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej ustala Powiatowy Zjazd Delegatów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach władz Związku.
 • 38 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej Związku
 1. składanie na Powiatowym Zjeździe sprawozdań ze swej działalności,
 2. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. kontrolowanie działalności jednostek terenowych,
 4. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Związku,
 5. żądanie od Zarządu lub Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 6. szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Powiatową Komisję Rewizyjną,
 7. członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami Zarządu Powiatowego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Związkiem,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

KOOPTACJA WŁADZ

 • 39
 1. W przypadku ustąpienia członka władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŹNIENIA

 • 40 Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywności na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
 • pochwały ustne,
 • nagrody rzeczowe,
 • dyplomy i odznaki honorowe.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

 1. Na majątek Związku składają się:
 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • fundusze.
 1. Na fundusze Związku składają się:
 • składki członkowskie,
 • dotacje, darowizny, subwencje,
 • wpłaty z zawodów, imprez sportowych organizowanych przez Związek,
 • dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 42 Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku upoważnieni są: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
 • 43 Do aktu zbycia, obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 • 44 Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Powiatowego Zjazdu, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Związku, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.
 • 45
 1. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na mocy uchwały Powiatowego Zjazdu, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Związku, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.
 2. Uchwała powinna określić tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DODATKOWE

 • 46 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania

ANEKS NR 1/2008

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

III Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PSZS w dniu 11.06.2008 r. uchwalił następujące zmiany w Statucie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie.

 1. § 34 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 5 osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów i dwóch członków Zarządu.

 1. § 35 dodaje się punkt 4 o treści:
 2. księgowa Związku: dokumenty finansowe i księgowe, sprawozdania finansowe, dokumenty dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego.

ANEKS NR 1/2012

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 1 / 2012 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

IV Zjazd delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do statutu Związku (11.06.2012):

 • 30 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Powiatowy składa się z 13 – 15 członków wybranych przez Powiatowy Zjazd Delegatów

ANEKS NR 2/2012

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 2 / 2012 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

IVZjazd delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do statutu Związku (11.06.2012):

 • 30 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Powiatowy składa się z 13 – 15 członków wybranych przez Powiatowy Zjazd Delegatów.

 1. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ANEKS NR 1/2016

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 1 / 2016 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

V Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do Statutu Związku (8.06.2016 r.):

 • 30 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Powiatowy składa się z 9 – 11 członków wybranych przez Powiatowy Zjazd Delegatów.

 1. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ANEKS NR 2/2016

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 2 / 2016 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

V Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do Statutu Związku (8.06.2016 r.):

 • 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 3 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i członka Zarządu. 

ANEKS NR 3/2016

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 3 / 2016 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

V Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do Statutu Związku (8.06.2016 r.):

 • 11 otrzymuje brzmienie:

Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży w szczególności poprzez:

 1. krzewienie u młodzieży kultury fizycznej i zdrowotnej,
 2. stwarzanie utalentowanej młodzieży warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 3. popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. upowszechnianie higienicznego trybu życia,
 5. programowanie i prowadzenie szkoleń młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 6. organizowanie imprez i zawodów sportowych,
 7. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,
 8. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i stwarzanie im warunków do uczestniczenia w ruchu sportowym,
 9. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z władzami oświatowymi wszystkich szczebli
 10. powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
 11. administrowanie obiektami sportowymi.

Związek może dla wspomagania realizacji swoich celów powołać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanowić specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowanków, trenerów i działaczy SZS.

 • 11(1)

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, służącą wyłącznie realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ANEKS NR 4/2016

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 4 / 2016 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

V Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do Statutu Związku (8.06.2016 r.):

 • 35 otrzymuje brzmienie:

Prawo podpisu dokumentów mają:

 1. prezes Związku – wszystkie dokumenty wewnętrzne oraz wychodzące na zewnątrz,
 2. wiceprezes Związku:
 • wszystkie dokumenty w zastępstwie za prezesa,
 • dokumenty dotyczące prezesa ( polecenia wyjazdu, urnowy na sędziowanie meczów i inne),
 1. sekretarz Związku:
 • dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym,
 • komunikaty dotyczące zawodów,
 1. księgowa Związku: dokumenty finansowe i księgowe, finansowe pod względem rachunkowym,

sprawozdania finansowe, dokumenty dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego.

ANEKS NR 5/2016

DO STATUTU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W BEŁCHATOWIE

UCHWAŁA NR 5 /2016 dotycząca zmian w statucie PSZS w Bełchatowie

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

w Bełchatowie wprowadza następującą zmianę do Statutu Związku (19.09.2016 r.):

 • 11 otrzymuje brzmienie:

Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży w szczególności poprzez:

 1. krzewienie u młodzieży kultury fizycznej i zdrowotnej,
 2. stwarzanie utalentowanej młodzieży warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 3. popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. upowszechnianie higienicznego trybu życia,
 5. programowanie i prowadzenie szkoleń młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 6. organizowanie imprez i zawodów sportowych,
 7. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,
 8. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i stwarzanie im warunków do uczestniczenia w ruchu sportowym,
 9. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z władzami oświatowymi wszystkich szczebli
 10. powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
 11. administrowanie obiektami sportowymi.

Związek może dla wspomagania realizacji swoich celów powołać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanowić specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowanków, trenerów i działaczy SZS.

 

Załączniki

Razem załączników: 1